El Consell destina més de 13 milions d’euros als municipis del Baix Segura i Crevillent per a facilitar actuacions urbanes sostenibles

Aquestes ajudes estan destinades per a escometre les obres necessàries i mitigar les conseqüències de nous episodis de pluges torrencials

Economía 10 de octubre de 2022 Andrea Andreu Andrea Andreu
pexels-scott-webb-137586

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual s'estableixen les bases reguladores i la concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local als municipis del Baix Segura i Crevillent, amb la finalitat de facilitar la inversió d'actuacions urbanes sostenibles.

Aquesta mesura s'emmarca dins del pla Vega Renhace, impulsat per la Generalitat per a fer front a l'emergència climàtica i per a promoure la reactivació econòmica de la comarca.

L'import global màxim de les ajudes ascendeix a 13.560.000 euros a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat, sense perjudici del seu possible cofinançament amb fons procedents de l'Estat o la Unió Europea, que puguen donar lloc a la modificació de crèdit corresponent.

S'ha inclòs el municipi de Crevillent, en què, malgrat no ser a la comarca del Baix Segura, hi va haver igualment inundacions i greus perjudicis en la DANA de 2019, al mateix temps que limita amb cinc municipis de la comarca: Albatera, Catral, San Isidro, Callosa de Segura i Dolores.

En concret, aquestes ajudes estan destinades als municipis del Baix Segura i Crevillent perquè, de manera immediata, puguen escometre les obres necessàries i mitigar les conseqüències de nous episodis de pluges torrencials, incloent-hi la neteja —mitjançant extracció de canyes, fang, pedres, arenes, etc.— de la desembocadura dels rius, els canals, etc., així com contribuir-ne a la millora ambiental i els entorns.

Complementàriament es pretén que servisquen de mecanisme per a generar ocupació a fi de pal·liar els greus efectes socioeconòmics de la COVID-19 persistents a la comarca, així com la crisi per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, reflectits en les estadístiques oficials de desocupació.

Entitats beneficiàries

Seran beneficiaris de les subvencions directes els ajuntaments d'Orihuela (1.323.998 euros), Torrevieja (450.000 euros), Almoradí (536.002 euros), Dolores (450.000 euros), Callosa de Segura (450.000 euros), Formentera del Segura (450.000 euros), Catral (450.000 euros), Rojales (450.000 euros), San Fulgencio (450.000 euros), Rafal (450.000 euros), Guardamar del Segura (450.000 euros), Daya Nueva (450.000 euros), Cox (450.000 euros) i Albatera (450.000 euros).

La resta de consistoris són Algorfa (450.000 euros), Benejúzar (450.000 euros), Benferri (450.000 euros), Benijófar (450.000 euros), Bigastro (450.000 euros), Daya Vieja (450.000 euros), Granja de Rocamora (450.000 euros), Jacarilla (450.000 euros), Los Montesinos (400.000 euros), Pilar de la Horadada (400.000 euros), Redován (450.000 euros), San Isidro (450.000 euros), San Miguel de Salinas (450.000 euros) i Crevillent (450.000 euros).

Per a la distribució de les ajudes s'han tingut en compte criteris de població municipal (10 %) i criteris econòmics (30 %), que es divideixen en riscos econòmics per inundació actual segons usos del sòl i nivells de perillositat significatius i riscos econòmics per inundació potencial i qualificació del planejament municipal.

També s'han considerat criteris socials (45 %), que inclouen població afectada, equipaments estratègics afectats i infraestructures lineals (carreteres) afectades. Finalment, s'han valorat criteris mediambientals (15 %) com ara béns d'interés cultural (BIC), estacions depuradores d'aigües residuals o gasolineres, entre altres.

L'import assignat per la Generalitat a cada municipi beneficiari sufragarà, com a màxim, el 100 % del cost total de l'actuació a desenvolupar. Els municipis beneficiaris destinaran l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les actuacions corresponents.

A més, la participació en aquest pla d'ajudes requerirà la presentació, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta norma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), de la resolució o l'acord de l'òrgan municipal competent, que haurà d'incloure la seua voluntat d'acceptar l'ajuda, juntament amb una memòria de les actuacions que seran objecte de la subvenció, que hauran d'estar incloses en el Pla director de lluita contra les inundacions i actuacions urbanes sostenibles.

Els ajuntaments beneficiaris hauran d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes davant de la Sindicatura de Comptes.

També s'eximeix els ajuntaments d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i de ser deutors per reintegrament davant de l'Administració.

L'ordenació i la instrucció de les ajudes directes previstes en aquest decret llei correspondrà a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la seua sotssecretaria.

Termini d'execució de les actuacions

Les obres corresponents a les actuacions finançades amb càrrec a aquest programa s'hauran de fer en el termini màxim de 30 mesos des de la data de la resolució de concessió de l'ajuda.

Així mateix, les ajudes concedides no necessiten ser notificades a la Comissió Europea, ja que no reuneixen els requisits del Tractat de funcionament de la Unió Europea,  perquè les destinatàries directes són entitats locals que exerceixen poders públics i tenen caràcter d'administració pública.

Finalment, el termini màxim de justificació de les subvencions serà de tres mesos, a comptar de la data de finalització de l'activitat subvencionada.

Te puede interesar
Lo más visto