Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

Economia concedeix més de 40 milions d'euros en ajudes a les pimes industrials valencianes 

S'incrementa el nombre de sol·licituds rebudes i el de les empreses que finalment resultaran beneficiàries respecte a l'exercici anterior

Economía 15 de julio de 2021 Redacció Redacció
201223_PRE_Foto_1_Corts_Presup

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la resolució de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per la qual es resol la convocatòria, per a l'exercici 2021, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials i que supera els 40 milions d'euros.

L'import final concedit ascendeix a 40.186.222 euros, una vegada incrementat el crèdit disponible amb el sobrant de la convocatòria per a associacions sectorials. És una quantitat superior al de l'exercici anterior i també s'han incrementat tant el nombre de sol·licituds rebudes, que ascendeix a 853, com el de les empreses que finalment resultaran beneficiàries, un total de 608.

És a dir, el 71%, resultaran beneficiàries d'unes ajudes directes que subvencionen a fons perdut el 35% dels costos admesos, relatius a inversions en actius materials com a maquinària i millora d'equipaments, així com en actius immaterials, com a adquisició de patents, llicències, desenvolupaments industrials o coneixements inventariables, entre altres aspectes.

Cal destacar que aquesta convocatòria, que s'emmarca de la IV fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, afecta als sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que segons estimacions de la pròpia Conselleria d'Economia Sostenible aquestes ajudes suposaran una inversió induïda de 130.343.849 euros a realitzar per les pimes industrials, les quals ajudaran al manteniment de més de 19.400 llocs de treball, a més de suposar una ampliació de 372 llocs nous.

Les empreses beneficiàries podran anticipar el cobrament de la subvenció mitjançant la cessió d'aquest dret a l'Institut Valencià de Finances o altres entitats financeres, en les condicions que es determinen per aquestes.

En el mateix DOGV en l'Annex II està el llistat de les sol·licituds presentades per les empreses que es relacionen i pels motius detallats en aquest.

Finalment en l'Annex III, hi ha una llista de reserva prioritzada d'aquelles empreses que han tingut una valoració favorable, però que no han pogut estimar-se les seues sol·licituds per insuficiència del crèdit pressupostari.

En aquest sentit, solament 20 de les 629 empreses que van superar l'avaluació dels projectes, es queden inicialment sense subvenció per falta de crèdit pressupostari, però s'han inclòs en una llista de reserva, i s'ha iniciat una modificació pressupostària per a poder obtindre més fons i poder realitzar una resolució de concessió addicional respecte a aquestes empreses, tenint com a objectiu que es puga arribar a atendre el 100% de les empreses que han superat l'avaluació tècnica dels projectes d'inversió.

Per això, en el cas que abans de l'1 d'octubre de 2021 es produïsca l'alliberament, disposició o increment de les disponibilitats pressupostàries, a conseqüència de possibles renúncies o altres circumstàncies, es dictarà una resolució de concessió addicional a la present, sense necessitat d'obrir nou període de presentació de sol·licituds, concedint les ajudes a les empreses d'aquesta llista que puguen ser secundades conforme al nou crèdit disponible, i podrà establir un termini màxim de la justificació, exclusiu per a les empreses incloses en aquesta, de fins al 15 de novembre de 2021.

Obligacions de les empreses beneficiàries

Les empreses beneficiàries hauran de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada juntament amb la sol·licitud, respectant els costos presentats en la taula normalitzada.

Les empreses sol·licitants haurà de comunicar igualment l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics, podent donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

Els actius subvencionats hauran d'instal·lar-se i utilitzar-se en un centre productiu de la pime beneficiària situat en la Comunitat Valenciana i mantindre's en l'inventari de la pime beneficiària durant almenys 3 anys, comptats a partir de la finalització del termini de justificació.

La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre l'1 de gener de 2021 i la data de justificació de la subvenció.

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables: els costos externs d'adquisició i/o millora de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, a condició que siguen necessaris per a la implantació, millora o modernització de les línies de producció; i els costos externs d'adquisició, disseny a mesura, implantació i posada en funcionament d'actius immaterials com a palesos i/o dissenys industrials, llicències de fabricació, programari, aplicacions, desenvolupaments i innovacions industrials realitzades per tercers per a l'empresa beneficiària, sempre que estiguen vinculats directament a la producció industrial d'aquesta.

També s'inclouen dins d'aquesta subvenció: els costos de contractació externa d'enginyeria industrial sempre que siguen clarament necessaris per a l'execució del projecte d'inversió; i les despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, per empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim subvencionable de 600 euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

Els costos subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració, sense perjudici que si puguen rebre altres ajudes públiques altres costos no inclosos en el model normalitzat de taula de costos estimats, encara que estiguen relacionats amb el mateix projecte d'inversió.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter