Castello 24. El digital de Castelló Castello 24. El digital de Castelló

El Consell aprova la cessió gratuïta d'un immoble a l'Ajuntament de Borriana per a destinar-lo a espai multiusos

La cessió implica que el consistori accepta la cessió en el termini de dos mesos des de la notificació d'aquest acord

General 05 de diciembre de 2021 Redacció Redacció
210619_PRE_FOTO_1_PLENO (2)

El Consell ha aprovat cedir a l'Ajuntament de Borriana la propietat d'un immoble que consta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, situat al carrer Vila-real, número 10 d'aquesta localitat, conegut com a casella de peó caminer, amb l'objectiu que es destine a espai multiusos per a reunions de diferents associacions del municipi, exposicions i presentacions.

L'immoble és propietat de la Generalitat i consta d'una superfície de terreny de 305 m², existint dins de la parcel·la una casella de peó caminer amb una superfície de 233,40 m².

D'aquesta manera, la cessió implica que el consistori ha de complir amb totes les obligacions inherents al dret de propietat i en concret, que accepta la cessió en el termini de dos mesos des de la notificació d'aquest acord. Així mateix, l'Ajuntament de Borriana haurà d'efectuar la declaració d'obra nova, en el seu cas, de les edificacions existents en el mateix de manera que coincidisquen les superfícies registrals i cadastrals amb la realitat.

De la mateixa manera, la implantació del destí haurà de realitzar-se en el termini de tres anys i mantindre's durant tot el temps de cessió. La Generalitat podrà sol·licitar l'ús puntual i gratuït de les dependències de l'immoble per a la celebració d'actes o esdeveniments organitzats per aquesta o els seus òrgans, que haurà d'autoritzar-se pel consistori sense que s'haja d'abonar taxa o cap preu públic per això.

En cas d'incompliment de les condicions de la cessió o si els béns cedits no es destinaren a l'ús previst, s'entendrà resolta automàticament la mateixa, revertint l'immoble a la Generalitat amb totes les millores realitzades.

Aquesta actuació s'emmarca dins de la política posada en marxa per la Generalitat per a un millor aprofitament dels recursos mitjançant la col·laboració interadministrativa en matèria patrimonial, la qual cosa permet en aquest cas i a través de la col·laboració amb l'Ajuntament de Borriana, posar en valor un immoble com a suport bàsic per a la prestació de serveis públics municipals.

Te puede interesar

Lo más visto

Newsletter